Všeobecné obchodní podmínky pro My Street Films, z.s.

 

verze platná od 1. 2. 2021

O vás

·       Můžete být obyvatelem jakékoli země světa.

·       Pro přispěvatele My Street Films neexistuje věkové omezení; za nezletilé však musí vyjádřit souhlas dle těchto podmínek
jejich zákonný zástupce.

Váš film

·      Délka filmů musí být maximálně 10 minut. Filmy nesmí být delší, a to včetně úvodních a závěrečných titulků. Takové filmy
odmítneme.

·      Filmy mohou být natočeny v jakémkoli formátu (mobilní telefon, videokamera) a v jakémkoli stylu (filmový,
animovaný, ilustrovaný, komentovaný, němý atd.)

·       Měli byste usilovat o to, aby byl váš film fakticky přesný a poctivě vyjadřoval vaše názory či názory lidí vystupujících
ve filmu.

·       Vždy respektujte pocity a soukromí osob, o kterých ve filmu vypovídáte či které ve filmu vystupují, v souladu
s občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy.

Přihlašování

·       K přihlášení filmu je třeba podstoupit přihlašovací proces pomocí on-line formuláře.

·       Přihlášení filmu je bezplatné.

·       Můžete přihlásit neomezené množství filmů.

·       Po přihlášení filmu obdržíte potvrzovací email.

·       Jakýkoli film, o kterém tým spolku My Street Films, z.s., usoudí, že je hanlivý, propaguje zboží či služby, propaguje
netoleranci, násilí či bigotnost, je záměrně nepřesný v zobrazení osob či míst či nevhodný pro děti a mládež, nebo jiným způsobem porušuje některý zákon, dobré mravy či text těchto Podmínek bude ze stránek odstraněn, a přispěvateli
bude další přispívání zakázáno. Pokud bude váš film vyhodnocen jako nevhodný ve smyslu předchozí věty, zkontaktujeme vás a budeme vás o tom informovat.

Vypořádaní práv

·       Veškeré byť nepřímo identifikovatelné osoby vystupující ve vašem filmu vám musí poskytnout písemný souhlas (viz vzorový
formulář ke stažení pro dospělé a nezletilé), v němž vám povolují užívat ve filmu jejich podobu a hlas (popř. další v úvahu připadající prvky a projevy své osobnosti) a to alespoň v rozsahu odpovídajícím článku „Licenční ujednání“ v těchto podmínkách, tj. tak, abyste nám mohli platně udělit oprávnění v tomto článku uvedená. Stejně tak musíte ve stejném
rozsahu získat písemné oprávnění k zařazení a následnému užití děl a výkonů, popřípadě jakýchkoliv jiných prvků audiovizuálně užitých (např. zvukových záznamů) od autorů, výkonných umělců nebo jiných nositelů předmětných
práv, jsou-li ve filmu užita cizí díla, výkony nebo jiné chráněné prvky.  Je přijatelné získat výše uvedené souhlasy i jinou než písemnou formou (zejména požádat dotazované na kameru, aby potvrdili, že souhlasí), ovšem pouze za předpokladu, že souhlasy budou plně a kdykoliv prokazatelné v celém požadovaném rozsahu (např. tak, že uchováte kopii natočeného materiálu se souhlasem). Pokud ve vašem filmu vystupují děti, je potřeba vyplnit zvláštní písemný souhlas s jejich zákonnými zástupci.

·     Povinnost vypořádat právně chráněné prvky dle předešlého odstavce se v plném rozsahu vztahuje i na hudbu – tedy na příslušná autorská díla, umělecké výkony i zvukové záznamy. Uvedená oprávnění jste povinni vypořádat u příslušných nositelů práv (autoři, výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů), jejich právních nástupců (např. dědicové) nebo zástupců
(kolektivní správci, umělecké agentury apod.), vždy však tak, aby došlo k platnému, úplnému a řádnému vypořádání práv v souladu s těmito Podmínkami.

·       Vyhrazujeme si právo požádat vás kdykoliv o prokázání vypořádání kteréhokoliv z výše uvedených oprávnění v námi
určené přiměřené lhůtě. V případě, že této žádosti řádně nevyhovíte, jsme oprávněni váš film ze stránek bez dalšího odstranit a žádat po vás náhradu jakékoliv újmy, která nám v této souvislosti vznikne. Zejména v případě, že váš film bude nominován na uvedení na festivalu MFDF Jihlava nebo jiné projekci, budeme požadovat doložení licence umožňující odpovídající promítání filmu.

Licenční ujednání

·       Přihlášením filmu poskytujete našemu spolku My Street Films, z. s., se sídlem Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 046 75 843 oprávnění (licenci) k užití filmu (přičemž „filmem“ se pro tyto účely rozumí příslušné audiovizuální dílo, jeho zvukově obrazový záznam i veškeré audiovizuálně užité prvky autorské i neautorské povahy) za následujících podmínek:

·      Náš spolek je oprávněn film užít všechny v úvahu připadajícími způsoby, zejména film zveřejnit na jakýchkoliv doménách My Street Films a doménách Doc Alliance Films (Doc-Air, z.s.) a zde jej užít způsobem dle ust. § 18 odst. 2 autorského zákona, a dále film užít jeho provozováním ze záznamu ve smyslu ust. § 20 autorského zákona v rámci jakýchkoliv veřejných projekcí a workshopů pro školy či širokou nebo odbornou veřejnost;

·    Vámi udělená licence nás mimo jiné opravňuje rovněž užít samostatné statické záběry z vašeho filmu v rámci jakýchkoliv propagačních materiálů (např. tištěné materiály, on-line propagace), a to ať již za účelem propagace vašeho filmu nebo za účelem propagace našeho spolku, projektu My Street Films či jiných osob nebo služeb;

·       Licence je udělována jako neomezená, tj. neomezená zejména co do území, množství, technologie i času (tj. oprávnění jsou
udělována na celou dobu trvání příslušných práv);

·       Náš spolek je oprávněn váš film zpracovávat či jinak upravovat, doplňovat, překládat (včetně překladu nezbytného k výrobě
cizojazyčných podtitulků) nebo spojovat s jinými prvky, tak aby váš film mohl být užit efektivně a v souladu s běžnými uměleckými a technickými standardy, například redakční úpravou, změnou formátu či oříznutím;

·       Náš spolek není povinen licenci zcela ani z části využít a je oprávněn licenci postoupit nebo poskytnout podlicenci třetí
osobě, úplatně i bezúplatně, včetně práva umožnit další řetězení práv;

·       Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a vy tak budete i nadále oprávněni v plném rozsahu svůj film užívat nebo
licencovat;

·       Vaše autorství bude při užívání filmu uváděno obvyklým způsobem (tj. nebude uvedeno pouze tehdy, je-li to obvyklé);

·       Všechna výše uvedená oprávnění jsou z vaší strany poskytována bezúplatně, tedy bez nároku na jakoukoliv odměnu finanční
nebo nefinanční povahy.

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací na našem webu jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro My Street Films, z.z., s nímž je možno se seznámit zde.

 Prohlášení

          Zaručujete, že váš příspěvek: 

·       Je vaším originálním dílem, a že máte právo jej poskytnout našemu spolku za veškerými účely specifikovanými výše;

·       Nezasahuje jakýmkoliv způsobem do práv jakékoli třetí strany;

·       Není hanlivý či obscénní ani jinak jsoucí v rozporu se zákonem, dobrými mravy či těmito Podmínkami.

·       Pokud váš příspěvek obsahuje materiál dotýkající se práv třetích stran, jste povinni získat svolení (jak pro vás, tak pro další
užití) užít jej v souladu s výše uvedeným textem těchto Podmínek, tj. včetně svolení vlastníků veškerých autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, práv ke vzorům, ochranným známkám, obchodnímu tajemství, práv na soukromí či jiných vlastnických nebo osobnostních práv.

·       V otázkách, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, bude postupováno podle relevantních právních předpisů České
republiky (zejména autorský zákon a občanský zákoník).

·       Máte-li k projektu My Street Films jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@mystreetfilms.cz a
uveďte své telefonní číslo a jméno, ať vám náš tým může promptně odpovědět.

·       Skvělé. A nyní můžete přihlásit svůj film.