Všeobecné obchodní podmínky pro My Street Films, z.s.

verze platná od 1. 1. 2022

(ke stažení)

O VÁS

 • Můžete být obyvatelem jakékoli země světa.
 • Pro přispěvatele My Street Films neexistuje věkové omezení; za nezletilé však musí vyjádřit souhlas dle těchto podmínek jejich zákonný zástupce.

VÁŠ FILM

 • Délka filmů musí být maximálně 10 minut. Filmy nesmí být delší, a to včetně úvodních a závěrečných titulků. Takové filmy odmítneme.
 • Filmy mohou být natočeny v jakémkoli formátu (mobilní telefon, videokamera) a v jakémkoli stylu (filmový, animovaný, ilustrovaný, komentovaný, němý atd.)
 • Měli byste usilovat o to, aby byl váš film fakticky přesný a poctivě vyjadřoval vaše názory či názory lidí vystupujících ve filmu.
 • Vždy respektujte pocity a soukromí osob, o kterých ve filmu vypovídáte či které ve filmu vystupují, v souladu s občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy.

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMU

 • K přihlášení filmu je třeba podstoupit přihlašovací proces pomocí on-line formuláře.
 • Přihlášení filmu je bezplatné.
 • Můžete přihlásit neomezené množství filmů.
 • Po přihlášení filmu obdržíte potvrzovací email.
 • Jakýkoli film, o kterém tým spolku My Street Films, z.s. usoudí, že je hanlivý, propaguje zboží či služby, propaguje netoleranci, násilí či bigotnost, je záměrně nepřesný v zobrazení osob či míst či nevhodný pro děti a mládež, nebo jiným způsobem porušuje některý zákon, dobré mravy či text těchto Podmínek bude ze stránek odstraněn, a přispěvateli bude další přispívání zakázáno. Pokud bude váš film vyhodnocen jako nevhodný ve smyslu předchozí věty, zkontaktujeme vás a budeme vás o tom informovat.

VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV

 • Veškeré byť nepřímo identifikovatelné osoby vystupující ve vašem filmu vám musí poskytnout písemný souhlas (viz vzorový formulář ke stažení pro dospělé a nezletilé), v němž vám povolují užívat ve filmu jejich podobu a hlas (popř. další v úvahu připadající prvky a projevy své osobnosti) a to alespoň v rozsahu odpovídajícím článku „Licenční ujednání“ v těchto podmínkách, tj. tak, abyste nám mohli platně udělit oprávnění v tomto článku uvedená. Stejně tak musíte ve stejném rozsahu získat písemné oprávnění k zařazení a následnému užití děl a výkonů, popřípadě jakýchkoliv jiných prvků audiovizuálně užitých (např. zvukových záznamů) od autorů, výkonných umělců nebo jiných nositelů předmětných práv, jsou-li ve filmu užita cizí díla, výkony nebo jiné chráněné prvky. Je přijatelné získat výše uvedené souhlasy i jinou než písemnou formou (zejména požádat dotazované na kameru, aby potvrdili, že souhlasí), ovšem pouze za předpokladu, že souhlasy budou plně a kdykoliv prokazatelné v celém požadovaném rozsahu (např. tak, že

uchováte kopii natočeného materiálu se souhlasem). Pokud ve vašem filmu vystupují děti, je potřeba vyplnit zvláštní písemný souhlas s jejich zákonnými zástupci.

 • Povinnost vypořádat právně chráněné prvky dle předešlého odstavce se v plném rozsahu vztahuje i na hudbu – tedy na příslušná autorská díla, umělecké výkony i zvukové záznamy. Uvedená oprávnění jste povinni vypořádat u příslušných nositelů práv (autoři, výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů), jejich právních nástupců (např. dědicové) nebo zástupců (kolektivní správci, umělecké agentury apod.), vždy však tak, aby došlo k platnému, úplnému a řádnému vypořádání práv v souladu s těmito Podmínkami.
 • Vyhrazujeme si právo požádat vás kdykoliv o prokázání vypořádání kteréhokoliv z výše uvedených oprávnění v námi určené přiměřené lhůtě. V případě, že této žádosti řádně nevyhovíte, jsme oprávněni váš film ze stránek odstranit a žádat po vás náhradu jakékoliv újmy, která nám v této souvislosti vznikne. Zejména v případě, že váš film bude nominován na uvedení na festivalu MFDF Jihlava nebo jiné projekci, budeme požadovat doložení licence umožňující odpovídající promítání filmu.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Přihlášením filmu poskytujete našemu spolku My Street Films, z. s., se sídlem Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 046 75 843 oprávnění (licenci) k užití filmu (přičemž „filmem“ se pro tyto účely rozumí příslušné audiovizuální dílo, jeho zvukově obrazový záznam i veškeré audiovizuálně užité prvky autorské i neautorské povahy) za následujících podmínek:

 • Náš spolek je oprávněn film užít všemi v úvahu připadajícími způsoby, zejména film zveřejnit na jakýchkoliv doménách My Street Films a doménách Doc Alliance Films (Doc-Air Distribution s.r.o.)  a zde jej užít způsobem dle ust. § 18 odst. 2 autorského zákona, a dále film užít jeho provozováním ze záznamu ve smyslu ust. § 20 autorského zákona v rámci jakýchkoliv veřejných projekcí a workshopů pro školy či širokou nebo odbornou veřejnost;
 • Vámi udělená licence nás mimo jiné opravňuje rovněž užít samostatné statické záběry z vašeho filmu v rámci jakýchkoliv propagačních materiálů (např. tištěné materiály, on-line propagace), a to ať již za účelem propagace vašeho filmu nebo za účelem propagace našeho spolku, projektu My Street Films či jiných osob nebo služeb;
 • Licence je udělována jako neomezená, tj. neomezená zejména co do území, množství, technologie i času (tj. oprávnění jsou udělována na celou dobu trvání příslušných práv);
 • Náš spolek je oprávněn váš film zpracovávat či jinak upravovat, doplňovat, překládat (včetně překladu nezbytného k výrobě cizojazyčných podtitulků) nebo spojovat s jinými prvky, tak aby váš film mohl být užit efektivně a v souladu s běžnými uměleckými a technickými standardy, například redakční úpravou, změnou formátu či oříznutím;
 • Náš spolek není povinen licenci zcela ani z části využít a je oprávněn licenci postoupit nebo poskytnout podlicenci třetí osobě, úplatně i bezúplatně, včetně práva umožnit další řetězení práv;
 • Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a vy tak budete i nadále oprávněni v plném rozsahu svůj film užívat nebo licencovat;
 • Vaše autorství bude při užívání filmu uváděno obvyklým způsobem (tj. nebude uvedeno pouze tehdy, je-li to obvyklé);
 • Všechna výše uvedená oprávnění jsou z vaší strany poskytována bezúplatně, tedy bez nároku na jakoukoliv odměnu finanční nebo nefinanční povahy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací na našem webu jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro My Street Films, z.z., s nímž je možno se seznámit zde.

PROHLÁŠENÍ

Zaručujete, že váš příspěvek:

 • Je vaším originálním dílem, a že máte právo jej poskytnout našemu spolku za veškerými účely specifikovanými výše;
 • Nezasahuje jakýmkoliv způsobem do práv jakékoli třetí strany;
 • Není hanlivý či obscénní ani jinak jsoucí v rozporu se zákonem, dobrými mravy či těmito Podmínkami.
 • Pokud váš příspěvek obsahuje materiál dotýkající se práv třetích stran, jste povinni získat svolení (jak pro vás, tak pro další užití) užít jej v souladu s výše uvedeným textem těchto Podmínek, tj. včetně svolení vlastníků veškerých autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, práv ke vzorům, ochranným známkám, obchodnímu tajemství, práv na soukromí či jiných vlastnických nebo osobnostních práv.
 • V otázkách, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, bude postupováno podle relevantních právních předpisů České republiky (zejména autorský zákon a občanský zákoník).
 • Máte-li k projektu My Street Films jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@mystreetfilms.cz a uveďte své telefonní číslo a jméno, ať vám náš tým může promptně odpovědět.